INTEGRITETSPOLICY


VILKA VI ÄR


Vår webbplatsadress är: https://piczgalleri.se. och [picz] galleri är en del av MedInArt AB

 

VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH VARFÖR VI SAMLAR IN DET KOMMENTARER

 

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in ​​de data som visas i kommentarformuläret och även besökarens IP-adress och webbläsarens användaragentsträng för att hjälpa till att upptäcka spam.

 

En anonymiserad sträng som skapats från din e-postadress (även kallad hash) kan skickas till Gravatar-tjänsten för att se om du använder den. Sekretesspolicyn för Gravatar-tjänsten finns här: https://automattic.com/privacy/. Efter godkännande av din kommentar är din profilbild synlig för allmänheten i samband med din kommentar.

 

MEDIA

 

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder med inbäddad platsinformation (EXIF GPS) inkluderad. Besökare på webbplatsen kan ladda ner och extrahera all platsinformation från bilder på webbplatsen.

 

KONTAKTFORMER

 

Genom att kontakta oss via kontaktformulär godkänner du webbplatsen för att lagra information som du skickar in. Jag beställer att webbplatsen kan svara på din förfrågan (se kryss under kontakta oss).

 

SMÅKAKOR

 

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, e-postadress och webbplats i cookies. Dessa är för din bekvämlighet så att du inte behöver fylla i dina uppgifter igen när du lämnar en annan kommentar. Dessa cookies håller i ett år.

 

Om du besöker vår inloggningssida ställer vi in ​​en tillfällig cookie för att avgöra om din webbläsare accepterar cookies. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och kasseras när du stänger din webbläsare.

 

När du loggar in kommer vi också att ställa in flera cookies för att spara din inloggningsinformation och dina skärmvisningsalternativ. Inloggningscookies varar i två dagar och cookies för skärmalternativ varar i ett år. Om du väljer “Kom ihåg mig” kommer din inloggning att fortsätta i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto tas inloggningskakorna bort.

 

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en ytterligare cookie att sparas i din webbläsare. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och anger bara post-ID för artikeln du just redigerat. Det löper ut efter en dag.

 

 

Inbäddat INNEHÅLL FRÅN ANDRA WEBBPLATSER

 

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (t.ex. videor, bilder, artiklar, etc.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig på exakt samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

 

Dessa webbplatser kan samla in data om dig, använda cookies, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med det inbäddade innehållet, inklusive spåra din interaktion med det inbäddade innehållet om du har ett konto och är inloggad på den webbplatsen.

 

 

VEM VI DELAR DINA DATA MED

 

Webbplatsen kör WordPress som är GDPR (General Data Protection Regulation) kompatibel. De personuppgifter som du skickar in på den här webbplatsen när du korresponderar med oss, granskar, kommenterar eller köper delas INTE med någon annan eller tredje part.

 

HUR LÅNG BEVARAR VI DINA DATA

 

Om du lämnar en kommentar behålls kommentaren och dess metadata på obestämd tid. Detta är så att vi kan känna igen och godkänna alla uppföljningskommentarer automatiskt istället för att hålla dem i en modereringskö.

 

För användare som registrerar sig på vår webbplats (om någon) lagrar vi också den personliga informationen de tillhandahåller i sin användarprofil. Alla användare kan när som helst se, redigera eller radera sin personliga information (förutom att de inte kan ändra sitt användarnamn). Webbplatsadministratörer kan också se och redigera den informationen.

 

 

VILKA RÄTTIGHETER DU HAR ÖVER DINA DATA

 

Om du har ett konto på den här webbplatsen eller har lämnat kommentarer kan du begära att få en exporterad fil med de personuppgifter som vi har om dig, inklusive all information du har gett oss. Du kan också begära att vi raderar alla personuppgifter som vi har om dig. Detta inkluderar inga uppgifter som vi är skyldiga att förvara för administrativa, juridiska eller säkerhetsändamål.

 

 

VAR VI SKICKAR DINA DATA

 

Besökarkommentarer kan kontrolleras via en automatisk spammdetekteringstjänst.

 

DIN KONTAKTINFORMATION

 

När du köper från MedInÁrt.se behövs din kontaktinformation för att uppfylla butiken. Information som ditt namn, fullständig fysisk adress och e-postadress krävs och lagras säkert i vår databas. Du kan när som helst begära din lagrade information eller be oss ta bort hela din profil.

 

 

YTTERLIGARE INFORMATION

 

Valfri information som företagsnamn och telefonadress kan skickas av användare av medinart.se/art under inköpsprocessen och lagras på ett säkert sätt. Information som du skickar som behövs för att genomföra ett köp på medinart.se/art som kreditkortsnummer hanteras inte av medinart.se/art snarare av betalningsleverantörer som PayPal och Klarna. Se dessa leverantörers integritetspolicy när det gäller hantering av personlig information. Denna information delas med en betalningsleverantör för att behandla betalningar:

 

Information som delas med en betalningsleverantör för att behandla betalningar inkluderar:

 

namn
E-post
Adress
Telefon
Stad / stat / zip
Unik betalningsidentifierare
Betalningsleverantörens identifierare

 

PayPal: https: //www.paypal.c

 

IN ENGLISH

 

Who we are

 

Our website address is: https://piczgalleri.se.

 

What personal data we collect and why we collect it

 

Comments

 

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

 

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

 

Media

 

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

 

Contact forms

 

By contacting us through contact forms you agree to the website to store information you submit i order that the website can respond to your inquiry (see tick under contact us).

 

Cookies

 

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

 

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

 

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

 

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

 

Embedded content from other websites

 

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

 

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

 

Who we share your data with

 

The website runs WordPress 4.9.6 which is GDPR (General Data Protection Regulation) compliant. The personal data you submit in this site when you correspond with us, review, comment or purchase are NOT shared with any other or 3rd party.

 

How long we retain your data

 

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

 

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

 

What rights you have over your data

 

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

 

Where we send your data

 

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

 

Your contact information

 

When purchasing from MedInÁrt.se your contact information are needed in order to fulfill the shop. Information like your name, complete physical address and email address are required and are stored in our database securely. You can at any time request your stored information or ask us to delete your whole profile.

 

Additional information

 

Optional information like company name and phone address may be submitted by the users of medinart.se/art during the process of purchase and are similary stored securely. Information your submit that is needed to fulfil a purchase on medinart.se/art like credit card numbers are not handled by medinart.se/art rather by payment providers such as PayPal and Klarna. Please refer to these providers Privacy Policies when it comes to handling personal informations. This information is shared with a payment provider to process payments:

 

Information shared with a payment provider to process payments includes:

 

Name
Email
Address
Phone
City/State/Zip
Unique payment identifier
Payment provider identifier

 

PayPal: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-prev

 

Klarna: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/en_us/privacy

 

How we protect your data

 

Your personal data submitted during the process of correspondence or purchase are securely stored in our database managed by the last version of WordPress that is compliant with the GDPR law. No data of any kind is shared with anyone nor is displayed on the website. Comments or reviews shared by users or guests are displayed together with the usernames on our wbsite.

 

What data breach procedures we have in place

 

We are obliged to inform the relevant authorities within 72 hours unless the breach is considered harmless and poses no risk to individual data. However if a breach is high-risk, then we are obliged also to inform individuals who’re impacted right away.

 

What third parties we receive data from

None.

What automated decision making and/or profiling we do with user data

None.