Användarvillkor (Villkor) för [picz] galleri som är en del av MedInArt AB – medinart.se

 

Genom att använda denna webbplats eller något av dess innehåll eller tjänster som tillhandahålls av [picz] galleri godkänner du / användaren dessa villkor. Dessa “villkor” som denna sida hänvisar till kan ändras när som helst.

 

Registrering

 

Du kan använda de tjänster som [picz] galleri tillhandahåller med eller utan registrering. Genom att registrera dig samtycker du till att tillhandahålla fullständig korrekt och uppdaterad information. All information om användare under registrering lagras säkert och delas inte med någon tredje parts tjänster.

 

Använda [picz] galleri

 

Allt innehåll på [picz] galleri inklusive bilder, videor, text, applikationer och idéer är upphovsrätt till [picz] galleri – MedInArt.se (MedInArt AB). Allt innehåll som tillhandahålls av [picz] galleri – MedInArt får inte kopieras eller modifieras. Detta inkluderar bilder, videor, text, program och idéer.

 

 

Använd innehållet – bilder och videor

 

Bilder och videor på [picz] galleri medinart.se är upphovsrätten till sina ägare/konstnärer. När du har köpt något innehåll (bild eller video) kan du använda det för dina egna ändamål. Du får inte sälja eller på annat sätt ändra innehållet du har köpt.

 

Ladda upp foton

 

Det finns för närvarande inget sätt att ladda upp någon typ av mediainnehåll till den här sidan av användare.

 

Överträdelse av villkoren

 

Användaren är ansvarig för överträdelser av dessa villkor för eventuell ersättning.

 

Garanti

 

[picz] galleri (MedInArt.se) och dess innehåll tillhandahålls som det är. Det finns ingen garanti för något innehåll.

 

 

IN ENGLISH

 

Terms of Use (Terms):

 

By using this site or any of its content or services provided by [picz] galleri, you / the user agree to these Terms. These “Terms” referred to by this page may be changed at any time.

 

Registration

 

You may use the services provided by [picz] galleri with or without registration. By registering, you agree to provide complete accurate and up-to-date information. Any information about users during registration is stored securely and is not shared with any third party services.

 

 

Using MedInArt

 

All content of [picz] galleri including pictures, videos, text, applications and ideas is copyright of MedInArt.se (MedInArt AB). Any content provided by [picz] galleri shall not be copied or modified. This includes pictures, videos, text, programs and ideas.

 

 

Use the content – pictures and videos

 

Pictures and videos on [picz] galleri are the copyright of MedInArt AB. After purchasing any content (image or video) you can use it for your own purposes. You may not sell or otherwise alter the content you have purchased.

 

Upload photos

 

There is currently no way to upload any type of media content to this page by users.

 

Violation of the terms

 

The user is responsible for violations of these terms for any compensation it may entail.

 

Guarantee

 

[picz] galleri (MedInArt.se) and its content are provided as is. There is no guarantee of any content.